Pořadatel

Pracovní skupina pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP
a Diabetologická sekce České asociace sester


ve spolupráci

s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

   
            
 


PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. | Odborný garant
as. MUDr. Jitřenka Venháčová
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. 
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Radka Šitová